Místní knihovna v Dešné  

O knihovně

Knihovna vznikla v 50. letech 20. století a sídlila v budově místního pohostinství U Biernátù. V té době vlastnila kolem 800 svazkù knih. První knihovnicí byla paní Františka Minaříková, po ní paní Emílie Šlahařová. Od roku 1978 vede knihovnu paní Lenka Plišťáková (Bečková).

V roce 1989 byla přestìhována do provizorních prostor mobilních bunìk, které byly několikrát přesunovány. V těchto provizorních podmínkách byla knihovna nucena pùsobit až do roku 2003.

V roce 2003 se přestěhovala do nové budovy obecního úřadu, do podkrovní místnosti.

                            

V roce 2007 obdržela knihovna v rámci projektu VISK3 grant z Ministerstva kultury ÈR. Tato dotace byla použita k zakoupení automatického výpùjčního systému KP WIN SQL a nové počítačové sestavy.

Od ledna 2008 byl spuštěn automatický výpùjční systém. Každý čtenář dostane při registraci laminovaný prùkaz s číselným kódem.

K 31. 12. 2019 má knihovna k dispozici 1.989 knih a 8 CD-ROMů. Nabízí internetové služby, pořádá besedy a tvoření pro děti, poskytuje donášku knihu domů u invalidních a starších občanů. Knihovna se také  podílí na rùzných dalších akcích, které vždy naleznete v oddílu Akce.Fotografie z akcí, které již proběhly jsou k dispozici v oddílu fotogalerie.

______________________________________________________________________________________________________________________

Výmìnné soubory jsou zapůjčeny od Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Slušovice poskytuje Místní knihovně v Dešné regionální služby Městská knihovna ve Slušovicích.